ចាស់​ទាំង​ក្មេង​ជួប​គ្នា​ឡើង​លើ​គ្រែ​ពិត​ជា​ល្អ​មែន