សត្វឆ្កេញីពីរក្បាលដែលមានដងខ្លួនស្គមស្គាំងកំពុងរុករកគូថសើមរបស់ពួកគេ។