ការ​លេង​អាហារ​តាម​រន្ធ​គូថ​គឺ​ជា​ភាព​សប្បាយ​រីករាយ​រវាង​សម្រស់​ពីរ