សត្វ​ឆ្កេញី​សិចស៊ី​មាន​រាង​កាយ​គួរ​ឱ្យ​ស្រឡាញ់​កំពុង​រួម​ភេទ​ជា​ក្រុម​នៅ​លើ​សាឡុង