ក្មេង​ស្រី​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នា​ព្រៃ​កំពុង​តែ​ស្លៀក​ពាក់​អាវ​ម៉ាការ៉ូនី​ក្នុង​ខ្ទម​របស់​ពួក​គេ