កូន​ស្រី​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នា​បី​ក្បាល​មើល​ថែ​ខ្លួន​ប្រាណ​យ៉ាង​ទន់ភ្លន់