ប្តី​សំណាង​បាន​គ្រវី​ក្បាល​ស​និង​ដើម​ទ្រូង​ធំ​អេបូនី​តែម្តង