អាសអាភាសវ័យជំទង់អ៊ឺរ៉ុបពីរនាក់បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ការលេងសើច