មហាសេដ្ឋីពីរនាក់ភ្លេចអំពីភារកិច្ចរបស់ពួកគេនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យ