ប៍នតង់ដេងស្ដើងស៊ិចស៊ីគឺដោយខ្លួននាងផ្ទាល់ ដែលបង្ហាញយើងពីរបៀបដែលនាងសម្រេចកាមដោយខ្លួន