ក្មេងស្រីទោលកំពុងបង្ហាញយើងពីអ្វីដែលនាងមានសមត្ថភាពធ្វើជាមួយឌីលដូ