ស្ត្រី​មាន​ដើមទ្រូង​ធំ​មួយ​ក្បាល​បាន​រុញ​ដើម​ទ្រូង​ដ៏​សើម​របស់​នាង​