ក្មេងស្រីទោលដែលមានដើមទ្រូងធំបង្ហាញយើងពីរបៀបដែលនាងប្រើប្រដាប់ក្មេងលេងផ្លូវភេទរបស់នាង