ក្មេង​ជំទង់​សក់​ពណ៌​ខៀវ​ជា​មនុស្ស​ស្លូត​ត្រង់ ហើយ​នាង​នឹង​មិន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ឡើយ។