ក្មេង​ជំទង់​ស្លូត​ត្រូវ​បាន​អ្នក​ជិត​ខាង​វាយ​យ៉ាង​ខ្លាំង​នៅ​ខាង​ក្រៅ