ទារកបូព៌ាដឹងពីការងាររបស់នាងគឺការបៀម និងធ្វើឱ្យបុរសស្រើបស្រាល