ស្ត្រី​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នា​នៅ​ក្នុង​ស្រោម​ជើង​លិទ្ធ និង​ញី​ម្រាម​ដៃ​មុន​ពេល​ធ្វើ​ការ