ប៍នតង់ដេង មើលទៅផ្អែម មានដុំពកដ៏ធំ រុញឡើង ទ្រនុងតឹងរបស់នាង