ប៍នតង់ដេងពីរនាក់ និងក្បាលក្រហមមួយធ្វើរន្ធគូថមិនគួរឱ្យជឿ