ស្ត្រីពីរនាក់ និងបុរសម្នាក់ មានភាពសិចស៊ី យ៉ាងសប្បាយរីករាយ នៅលើសាឡុង ក្នុងបន្ទប់បី