កូនមាន់ប៍នតង់ដេងចង់ចែករំលែកកូនមាន់ដ៏ធំមួយនៅក្នុងវគ្គក្តៅនេះ។