កូន​មាន់​ដែល​ចូលចិត្ត​វាយ​គ្នា​កំពុង​សប្បាយ​ជាមួយ​គ្នា​នៅ​លើ​គ្រែ