នារី​ពីរ​នាក់​ដែល​ស្រលាញ់​មិត្តភ័ក្ដិ​ស្រលាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នា​ធ្វើ​ឱ្យ​ក្តៅ​សាច់​ទាំង​បី