ប៍នតង់ដេងដែលមានភ្នែកពណ៌ខៀវត្រូវបានគ្របដោយប្រេងក្តៅ