ក្មេងស្រីនៅក្បែរអញ្ជើញអ្នកចូលទៅក្នុងបន្ទប់គេងរបស់នាងដើម្បីសម្រេចកាមដោយខ្លួន