ថ្ងៃនេះក្មេងស្រីពីរនាក់កាន់ និងថើបគ្នាយ៉ាងត្រេកត្រអាល។