លា​ស៊ី​មនុស្ស​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូចគ្នា​ផ្តល់​ភាព​រីករាយ​ដល់​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក​ដោយ​អណ្តាត