ក្មេង​ស្រី​ពីរ​នាក់​ឡើង​លើ​គ្នា ដើម្បី​ឱ្យ​ពួក​គេ​អង្គុយ​មុខ