នារី​ពីរ​នាក់​ដែល​ចូលចិត្ត​លិត​សម្លៀក​បំពាក់​កំពុង​ធ្វើ​រឿង​នោះ​លើ​គ្រែ