ស្ត្រី​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នា​បាន​រួមភេទ​ពេញ​បណ្ណាល័យ​ដោយ​ថ្ងូរ​ខ្លាំងៗ