ក្មេង​ជំទង់​លោត​លើ​សាឡុង​ទៅ​នារី​ម្នាក់​ទៀត​ដើម្បី​វាយ​គ្នា​យ៉ាង​ខ្លាំង