ប៍នតង់ដេងដែលមានលាដ៏ស្អាតកំពុងទទួលដៃនៅក្នុងរន្ធញើសសើមរបស់នាង