ទារកទាំងនេះចូលចិត្តកណ្តាប់ដៃនៅក្នុងរន្ធគូថរបស់គ្នាទៅវិញទៅមក