កូន​មាន់​ពីរ​ក្បាល​មាន​ក្បាច់​កណ្ដាប់​ដៃ​ដែល​វា​កំពុង​បង្ហាញ​យើង