ស្ត្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលអនុវត្តការវាយតប់កំឡុងពេលប្រកួតមុន។