ប៍នតង់ដេង​ដែល​ចូលចិត្ត​យក​ដៃ​ក្នុង​ទ្រនុង​របស់​នាង​កំពុង​ត្រូវ​បាន​កណ្តាប់​ដៃ​ខ្លះ