ស្ត្រី​ពីរ​នាក់​ចាស់​និង​ក្មេង​បាន​ជួប​គ្នា​ហើយ​ក៏​សប្បាយ​ចិត្ត​យ៉ាង​ខ្លាំង