ក្មេង​ស្រី​បី​នាក់​ដែល​ចូល​ចិត្ត​មើល​ដើម​ទ្រូង​កំពុង​ធ្វើ​ជា​ស្រី​ស្រលាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នា។