ជីតាធ្វើរឿងអាក្រក់ៗជាមួយស្រីស្រលាញ់ប្រុសក្មេងជំទង់ជាមួយនាង