លិទ្ធ​លិទ្ធ​ស្រី​ស្រលាញ់​ប្រុស​ពេញ​វ័យ​ធ្វើ​ឱ្យ​សិស្ស​វិទ្យាល័យ​ថ្ងូរ