ក្មេង​ជាមួយ​នឹង​សកម្មភាព​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូច​ចាស់​ដោយ​ក្មេង​លេង​សើច និង​ស្ត្រី​ពេញ​វ័យ