ប៍នតង់ដេង និងពណ៌ប្រ៊ុយណេ ធ្វើឱ្យមានស្នេហានៅក្នុងផ្កាឈូក