ពិធី​ខួបកំណើត​បានបញ្ចប់​ដោយ​ការរួម​ភេទ​ជាមួយ​ស្ត្រី​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូចគ្នា​