ស្ត្រី​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នា​ពាក់​ស្បែក​ជើង​កែង​ខ្ពស់​ប្រើ​រំញ័រ​ដើម្បី​ធ្វើ​ឱ្យ​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក