ស្រីៗ​មិន​សប្បាយចិត្ត​ទេ​គ្រាន់តែ​យក​ប្រដាប់​ក្មេង​លេង​សិច​មក​ដាក់​ផ្លែ​ឈែ​រី​