កណ្ដឹង​សក់​ខ្លី​មាន​លា​រាង​មូល និង​ពណ៌​ប្រ៊ុយណេ មាន​សិច​មិន​ល្អ