ទារក​ដ៏​អស្ចារ្យ​ពីរ​នាក់​កំពុង​តែ​រីករាយ​នឹង​រសជាតិ​នៃ​ការ​ច្របាច់​គ្នា​