វគ្គស្ត្រីស្រលាញ់ភេទដូចគ្នាខ្លាំងនៅក្នុងសង្វៀនប្រដាល់ទទេ