ស្ត្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមិនអាចទទួលបានគ្រប់គ្រាន់នៃការញញើតញញួរ