ក្រែម whipped កាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ ចេញពីដុំធំមួយ។